1847 (5)

Mapoteca / Colección General

Plano Topo-Hydrographico do Rio Grande do Norte desd'a Barra té o porto Cidade [material cartográfico] : levantado pelo Capm. Tenente F. I. Ferreira.